وزیردادگستری:
حجم مجازات اعدام در سالهای اخیر کارآمد نبوده است.

پی نوشت:
✍ مدیون هستید اگراحساس کنید این صحبت ها درراستای گفتگوهای حقوق بشری وبرجام های بعدی است!
#تاسیس_دفتر_اتحادیه_اروپاphoto_2016-10-29_18-23-16

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ